Steenwijk / Meppel / Zwolle

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Krachtige Kwaliteiten, Loopbaanadvies en coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

a. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon aangemeld bij Krachtige Kwaliteiten.

c. Opdrachtgever: een werkgever / particulier die opdracht verleent aan Krachtige Kwaliteiten.

d. Opdrachtnemer: Krachtige Kwaliteiten.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Krachtige Kwaliteiten.

2. Door ondertekening van de opdracht waarin naar de algemene voorwaarden wordt verwezen,

verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen,

van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer

zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes worden schriftelijk of per mail uitgebracht met een omschrijving van de

de werkzaamheden, algemene zaken, resultaat en doelen. Daarnaast de datum, aantal sessies, de naam van de adviseur, de kosten (inclusief en exclusief) en de locatie.

2. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig of gedurende een door opdrachtnemer

aan te geven termijn.

3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding heeft ondertekend en deze

door de opdrachtnemer is ontvangen.

4. Indien in de acceptatie wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in

afwijking van het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer de

opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

5. Aanbiedingen of offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige

opdrachten.

Artikel 4.Tarieven, facturering en betaling

1. Op de dienstverlening is BTW van toepassing. Alle eventuele op de overeenkomst vallende

heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. Krachtige Kwaliteiten behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door deelnemer of opdrachtgever, heeft de

opdrachtgever in principe geen recht op restitutie van betaalde gelden.

4. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Krachtige Kwaliteiten te betalen door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van Krachtige kwaliteiten. Bij overschrijding van deze termijn kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden.

5. De begeleiding zal starten indien de factuur is betaald.

6. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten komen voor rekening van de

opdrachtgever.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever dient opdrachtnemer naar behoefte de informatie te verstrekken, die relevant is

om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer

vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking

tot de informatie waarover de beschikking hebben.

2. Opdrachtnemer zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8. Eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door opdrachtnemer in het kader van de

opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voorzover die rechten niet

(tevens) aan derden toekomen.

2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht

tot stand is gebracht, berusten bij opdrachtnemer.

3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet

bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde

producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling

daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten)

bestemd zijn.

Artikel 9. Derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.

2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet

zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtgever te

worden verkregen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende

geval is genoemd in de opdracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de

Opdrachtgever of deelnemer door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen

niet naar behoren heeft opgevolgd.

Artikel 11. Ontbinding

Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling

heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend

schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen

zonder terzake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 12. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor

opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is te gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer

ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien.

2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een

overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot

(verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van

tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten

voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.

3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is,

kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan

verbonden gevolgen.

4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13. Beëindiging overeenkomst

De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het

overeengekomen inspanning naar de mening van beide partijen is voldaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht, geschillen

Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.

(versie februari 2019)